آیین نامه تابلو و سرنسخه 1

آئين نامه استانداردسازي تابلوها و سرنسخه هاي مؤسسات پزشكي ، شاغلان حرف پزشكي و وابسته پزشكي

 

( موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي )

الف ) تعاريف

1- كليه مؤسسات پزشكي و پيرازشكي ( اعم از دولتي و غيردولتي ) بر طبق ماده يك قانون مقررات پزشكي دارويي مصوب سال 1334 و اصلاحيه بعدي آن كه ذكر نام گرديده اند و نيز مطب ها و دفاتر كار اعضاي سازمان نظام پزشكي و شاغلان ساير حرف وابسته پزشكي كه رسيدگي به تخلفات انتظامي حرفه اي آنان بر عهده تشكيلات انتظامي سازمان نظام پزشكي است مشمول اين آئين نامه مي شوند. به استثناي مواردي كه مطابق قانون مصوب مجلس بر عهده سازمان نظام صنفي خاصي گذاشته شده باشد.

2- كليه مؤسسات ، مطب ها و دفاتر كار مشمول اين آئين نامه الزاماً بايد داراي تابلو ، سرنسخه و مهر باشند.

ب ) تابلو

* مختصات فيزيكي

مطب ها و دفاتر كار

3- مطب ها و دفاتر كار مشمول اين آئين نامه مي توانند حداكثر 3 تابلو بيرون ساختمان ( متصل به ساختمان يا نصب بر روي پايه عمودي ) داشته باشند.

تبصره: مطب ها يا دفاتر كار واقع در كوچه ها و يا خيابان هاي فرعي مي توانند يك تابلوي راهنما در خيابان اصلي ( سرگذر ) داشته باشند.

4- اندازه تابلوي مطب ها و دفاتر كار 70x50 سانتي متر مي باشد.

5- رنگ زمينه تابلوي مطب ها و دفاتر كار اعضاي سازمان نظام پزشكي سفيد و رنگ زمينه تابلوي دفاتر كار شاغلان ساير حرف وابسته پزشكي زرد مي باشد.

6- تابلوهايي كه دوطرفه هستند مي بايد هر دو طرف آن ها يكسان باشد.

7- طرح كلي تابلوها بايد مطابق الگوي استاندارد ارايه شده توسط كميسيون ماده 25 اين آئين نامه باشد.

تبصره:  استفاده از هرگونه شكل و طرح يا زمينه در تابلو مطب ها و دفاتر كار ممنوع است.

 

 

مؤسسات

8- اندازه تابلوي بيمارستان ها و مؤسساتي كه يك ساختمان مستقل را به خود اختصاص داده اند متناسب با ابعاد سردر ساختمان مي باشد.

9- بيمارستان ها و مؤسساتي كه يك ساختمان مستقل به خود اختصاص داده اند به ازاي هر ضلع ديوار مشرف به خيابان مجاز به داشتن دو تابلوي متصل به ملك ( مماس يا عمود به نماي ساختمان ) مي باشند.

10- مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي كه جزئي از يك ساختمان را به خود اختصاص داده اند مي توانند به تعداد مشابه مطب ها و دفاتر كار و به ابعاد 100 x 70 سانتي متر تابلو داشته باشند.

11- طرح كلي تابلوي مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي بايد مطابق الگوي استاندارد ارايه شده توسط كميسيون ماده 25 اين آئين نامه باشد.

12- نصب تابلو خارج از ساختمان براي معرفي كادر درماني شاغل در مؤسسات پزشكي براساس ضوابط اين آئين نامه بلامانع مي باشد.

* محتوا

مطب ها و دفاتر كار:

13- درج موارد زير در تابلوي مطب ها و دفاتر كار الزامي است:

         - عناوين مندرج در پروانه مطب

         - آرم سازمان نظام پزشكي براي اعضاي سازمان

تبصره : برچسب آرم براي تابلوهاي قديمي توسط سازمان تهيه و در اختيار اعضاء قرار مي گيرد.

14- درج موارد زير در تابلوي مطب ها و دفاتر كار اختياري است: 

        - تلفن

         - ساعات و ايام پذيرش بيماران

         - عناوين مندرج در پروانه مطب به زبان انگليسي

تبصره 1 : پزشكان و دندانپزشكان داراي درجه دكترا ضمن قيد عناوين به شرح مندرج در پروانه مطب مي توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذكر عنوان تخصص و فوق تخصص در تابلو قيد نمايند.

تبصره 2 : كساني كه در يك رشته تخصصي مدرك اخذ نموده اند مي توانند حداكثر تا دو عنوان از شاخه هاي آن رشته كه كار مي كنند را به عنوان شاخه هاي انتخابي بدون ذكر عنوان فوق تخصصي يا فلوشيپ در تابلو قيد نمايند.

تبصره 3 : رتبه رسمي علمي عناوين دانشگاهي مي تواند در تابلوي مطب ذكر گردد.

مؤسسات :

15- درج موارد زير در تابلوي مؤسسات الزامي است:

         - نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تاسيس

        - شماره پروانه تأسيس موسسه و تاريخ تأسيس

16- درج موارد زير در تابلوي مؤسسات اختياري است:

         - نام و نشانه نهادي كه مؤسسه به آن تعلق و وابستگي دارد.

         - خدمات و بخش هاي تخصصي

         - نشانه مؤسسه ( درصورتيكه نشانه ثبت رسمي شده باشد).

         - نام مؤسس درصورتي كه عضو سازمان نظام پزشكي باشد.

17- در نصب تابلو مطب بر روي پايه فلزي در معابر رعايت ضوابطي كه از سوي كميسيون ماده 25 اين آئين نامه تعيين مي گردد الزامي است.

18- مسئوليت صدور مجوز تابلو ها برعهده سازمان نظام پزشكي محل مي باشد.

ج ) سرنسخه

19- اندازه سرنسخه براي مؤسسات ، مطب ها و دفاتر كار موضوع اين آئين نامه حداقل 15 x10 سانتي متر و حداكثر )A4 30 x 20 ) مي باشد.

20- محتواي سرنسخه ( بصورت چاپي يا دست نويس ) در مورد مطب ها و دفاتر منحصراً شامل موارد زير است :

            - نام و نام خانوادگي( همراه با پيشوند دكتر در موارد داراي مدرك دكترا ) ( الزامي )

          - شماره نظام پزشكي عضويت ( الزامي )

          - عناوين مندرج در پروانه مطب ( الزامي )

          - نشاني و تلفن ( الزامي )

            - دورنگار و Email و پايگاه اطلاع رساني (Web) ( اختياري)

          - ساعات پذيرش بيماران ( اختياري )

          - عناوين علمي دانشگاهي ( اختياري )

          - مندرجات فوق به زبان انگليسي ( اختياري )

21- محتويات سرنسخه مؤسسات پزشكي و وابسته پزشكي بصورت چاپي يا دست نويس منحصراً شامل موارد زير است:

         - نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسيس ( الزامي )

         - شماره پروانه و تاريخ تأسيس ( الزامي )

         - نام و نشانه نهادي كه مؤسسه به آن تعلق و وابستگي دارد ( حسب مورد) ( الزامي )

         - خدمات و بخش هاي تخصصي ( مطابق پروانه تأسيس ) ( الزامي )

         - نشانه مؤسسه ( درصورتي كه نشانه ثبت رسمي شده باشد ) ( اختياري )

         - تلفن ونشاني ( الزامي )

         - دورنگار و Email و پايگاه اينترنتي (Web) ( اختياري )

         - مندرجات فوق به زبان انگليسي ( اختياري )

تبصره :

اعضايي كه به هر دليل فاقد محل خاص اعم از مطب يا دفتر كار جهت اشتغال مي باشند با كسب مجوز از سازمان نظام پزشكي محل از درج آدرس در سرنسخه معاف مي باشند.

د )  ُمهر

22- كليه نسخه هاي صادر شده توسط اعضاي سازمان نظام پزشكي بدون مهر فاقد اعتبار است. مهر ياد شده شامل موارد زير مي باشد:

         - نام و نام خانوادگي ( همراه با پيشوند دكتر در موارد داراي مدرك دكترا ) ( الزامي )

         - شماره عضويت نظام پزشكي ( الزامي )

-  حداقل يكي از مطابق عناوين مندرج در پروانه طبابت يا گواهينامه يا دانشنامه ( به زبان انگليسي يا فارسي ) ( الزامي )

        - عناوين علمي دانشگاهي ( اختياري )

     - نام مؤسسهاي كه عضو سازمان در آن شاغل است ( حسب مورد با درخواست مؤسسه مورد نظر صرفاً براي استفاده در سرنسخه همان مؤسسه ) ( اختياري )

ه ) ساز و كار پيگيري و نظارت

23- مشمولان اين آئين نامه صرفاً مجاز به استفاده از تابلو ، سرنسخه و مهر مربوط به خود هستند. افراد شاغل در يك مؤسسه مي توانند از سرنسخه آن مؤسسه با مهر و امضاي خود استفاده كنند.

24- درج هرگونه تبليغات در تابلوها ، سرنسخه ها و مهرهاي مشمول اين ائين نامه ممنوع است.

25- به منظور هماهنگي و نظارت كلان و پيگيري لازم براي سامان دهي وضعيت تابلو ، سرنسخه و مهر موضوع اين آئين نامه كميسيوني در سازمان مركزي نظام پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود. 

      - معاون نظارت و برنامه ريزي ( رئيس كميسيون )

            - دو نفر به انتخاب رئيس كل سازمان نظام پزشكي

            - دو نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شوراي عالي

            - معاون انتظامي

            - يك نفر به عنوان نماينده وزارت بهداشت

            - يك نفر به عنوان نماينده وزارت رفاه و تامين اجتماعي حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون

            - يك نفر به عنوان نماينده وزارت كشور ( در موارد مربوط به تابلوها )

            - يك نفر به عنوان نماينده شهرداري هاي كشور ( در موارد مربوط به تابلوها )

            - يك نفر به عنوان نماينده وزارت ارشاد حسب مورد بنا به تشخيص رئيس كميسيون

26- به منظور هماهنگي ، پيگيري و اجراي صحيح اين آئين نامه ، در هر شهرستان كميسيوني با تركيب زير تشكيل مي شود:

            - رئيس يا نايب رئيس نظام پزشكي شهرستان ( رئيس كميسيون )

            - سه نفر به انتخاب هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان

            - رئيس هيئت بدوي انتظامي شهرستان يا نماينده وي

            - يك نفر به عنوان نماينده دانشگاه علوم پزشكي ذيربط

            - يك نفر به عنوان نماينده ادارات بيمه ذيربط حسب مورد بنا به تشخيص كميسيون

            - يك نفر به عنوان نماينده شهرداري ( در موارد مربوط به تابلوها )

            - يك نفر به عنوان نماينده اداره ارشاد حسب مورد بنا به تشخيص رئيس كميسيون

27- كليه مشمولان اين آئيننامه مي بايد تابلوها ، سرنسخه ها و مهرهايي كه پيش از تصويب اين آئين نامه تهيه نموده اند را حداكثر ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ ضوابط مطابق با مفاد اين آئين نامه اصلاح نمايند.

28- كليه موارد تخلف از اين آئين نامه در هيئت هاي انتظامي نظام پزشكي مورد پيگيرد قرار خواهد گرفت.

29- اين آئين نامه در 29 ماده ، پنج تبصره و در تاريخ 6/11/1386 به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.