ژنتیک در حاملگی

 ژنتیک در حاملگی

 

 

مشاوره ژنتیک  باید قبل ازحاملگی یا مراحل اولیه حاملگی انجام شود.برای ارزیابی اینکه یک زوج یا اشخاص ریسک داشتن فرزند با اختلالات کروموزومی با عارضه ژنتیکی یا ناهنجاریهای مادرزادی را دارد.ریسک به سابقه خانوادگی سابقه پزشکی  سابقه قبلی مرگ جنین یا سقط   نژاد ودارودر معرض قرار گرفتن می با شد .

در فصل مشاوره  شجره سه نسل و ریسک تعیین میشود. وتست های پره ناتال و موارد مجاز تولید مثل مورد بحث قرار می گیرد.فوائد خطرات محدودیت ها مورد تجدید نظر قرار می گیرند.

اندیکاسیونهای معمول برای مشاوره ژنتیک

- سن پیشرفته مادر 35 یا بالا

- فرزند قبلی یا والدین با اختلالات کروموزومی

- کودک قبلی یا وابسته به عقب ماندگی  رشد فکری

- کودک قبلی یا والدین یا وابسته با ناهنجاری های مادرزادی

- کودک قبلی یا والدین یا وابسته با اختلال ژن منفرد

- سقط های مکرر یا مرده زایی

- در معرض تراتوژن ها قرارگرفتن

- هم خونی  (عمو زاده دایی زاده  عمه زاده  خاله زاده درجه یک )

تست های  اختصاصی غربالگری برای ژن منفرد که در تشخیص انجام می شود بستگی به نزاد و با سابقه خانوادگی دارد.

شیوع ریسک حامل برای ضایعات خانوادگی در مقابل بعضی گروههای نژادی افزایش می یابد و موجب پیشنهادات در جهت غربالگری حامل  میشود. افراد وابسته به یهودی ممکن است تست از نظر بیماری Gaucher , Nie mann-pick ,Fancony Pancytopenia  syndnoure, Cystic fibrosis  شوند.

تستهای بر اساس DNA که از نظر موتاسیون معمولی که در جمعیت خاص یافت میشود غربالگری می نماید..برای بسیاری از بیماریهای ژنتیکی مانند CF  و Duchenne muscularcar dystrophy   ژن و بیماری که موجب تغییرات می شود مشخص گردیده است.تستهای کاریر برای فرد شناخته شده با سابقه فامیلی وجود دارد.در سال 2001 ACOBG پیشنهاد نموده است که CF  کاربر غربالگری برای همه زنان حامله و انهایی که در نظر دارند حامله شوند انجام شود.

پیشنهادات در مورد غربالگری کاریر

 

 

 

 

 

Screening Test

Carier Risk

Genetic Diseas

Ethinicity

Hemoglobin elctrophoresis

1/10

Sickle cell

African-American

Mean corpuscular volume (MCV)

1/25

@-thalassemia

Asian

MCV

1/30

b-thalassemia

Mediteranian

Hexaminidase A or DNA mutation

1/30

Tay –Sachs

Ashkenazi Jevish

DNA mutation testing

1/40

Canavan

 

  

 3-2% متولدین زنده ناهنجاریهای بزرگ دارند اتیولوژی مختلف است و شامل اختلافات کروموزومی ضایعات ژن مفرد در معرض تراتوژن  قرارگرفتن و بیماریهای مادری (دیابت وابسته به انسولین فتیل کتونوری ) و عفونتها سیتو مگلالو ویروس و سرخجه) بیشتر مالفور ماسیونهای جدا شده تصور می شود چند فاکتوری باشند.

آیا می شود ناهنجاریهای جنین را پیشگیری نمود؟

اسید فولیک موجب کاهش ریسک(NTDS) می شود.همه زنان حامله بایستی mg 4/0 اسید فولیک روزانه مصرف نمایند.زنانیکه NTD در حاملگی قبلی دارند باید mg4 فولیک اسید روزانه سه ماه قبل از حاملگی یا سه ماهه اول حاملگی مصرف نمایند. ریسک ناهنجاریهای جنین مثل ا قلبی وNTD در زنان دیابتیک وابسته به انسولین با کنترل گلوکز خون قبل از حاملگی کاهش مییابد. زنان با فنیل کتونوری ریسک ناهنجاریهای جنین را( اختلالات قلبی و میکروسفالی ) ونقصان رشد فکری با رژیم غذایی عاری از فنیل آلانین قبل و درطول مدت حاملگی کاهش مییابد. . تستهای غربالگری که پیشنهاد می شود در دوران حاملگی برای تعیین ناهنجاریهای مادرزادی جنین شامل:

پیشنهاد استاندارد (MSAFP )   maternal serum alpha fetoprotein

در هفته های 15-18 حاملگی غربالگری از نظرNTDS.در مایع آمینیوتیک AFP چنانچه حیین NTD دارد بالا است.غربالگری MSAFP  80% جنینهای با open spinabifida  و 90% موارد آنسفالی را نشان می دهد.سایر موارد همراه با بالا بودن MSAFP  شامل حاملگی های چند قلو گاستروشیزی  امفالوسل مرگ جنین و تاریخ نادرست حاملگی .سونوگرافی در هفته 18-22 حاملگی برای نشان دادن ناهنجاریهای بزرگ مادرزادی مفید میباشد با وجود این در بعضی تحقیقات  خاصیت سونوگرافی اولین برای تعیین اختلالات آناتومیک مورد سوال می باشد.برای حاملگیهای درمعرض ریسک ناهنجاری یا اختلالات ژنتیک که به سابقه فامیلی مربوط  می باشد.نتایج غربالگری MSAFP در معرض تراتوژن یاعفونت ها بودن یا وضعیت مادر سونوگرافی اندیکاسیون دارد .اکوکاردیوگرافی جنین برای اینکه جنین حین ناهنجاریهای قبلی مادرزادی دارد در وابستگان درجه 1 (فرزندان یا والدین ) که عارضه قلبی دارند یا جنین اختلالات کروموزومی دارد .ناهنجاری قلبی که با سونوگرافی تشخیص داده میشود جنین ریسک ضایعه ژنتیک دارد.چنانچه همراه با اختلال قلبی باشد.مادر دیابت وابسته به انسولین دارد یا مادر دارویی بکار می برد که خطر اختلالات قلبی دارد مانند (Accutane ) .آیا سابقه نازایی در والدین می تواند در جنین تاثیرگذار باشد؟

بعضی موارد نازایی ریسک جنین با اختلالات کروموزومی را یا بیماری ژنتیکی را مثل CF  را افزایش می دهد .اولیگواسپرمی شدید,وazospermia همراه  با balanced translocations (3-5%)  وسندرم کلاین فیلتر (47,xxy) و اختلالات microdeletions کروموزوم  .yاشخاص با ختلالات کروموزوم جنسی همراه با subfertility (فریک بارداریکمتر از نرمال) منجمله xyy males  و xxx females  و زنان با سندرم ترنر Mosa/cism خطر ریسک نوزادان با اختلالات کروموزومی دارند .  تقریبا 3/2 مردان با نبودن مادرزادی دو طرفه vas deferant  د (CBAVN) حداقل یک مورد موتاسیون CF دارند .

والدین مردان با CBAVD و CF موتاسیون بایستبی غربالگری  cfبمنظور نشان دادن اینکه اینها کاریرنیز  می باشد باید انجام داد.با در نظرگرفتن مردان مبتلا از نظر بیوپسی و اسپراسیون بیضه کاندید می باشند

Intracytoplasmic sperm injection دانستن قبل ریسک داشتن  کودک باcfممکن است اقدامات تولید مثل راتحت تاثیر قراردهد.نکات کلیدی در غربالگری ژنتیک :

ریسک ناهنجاریهای مادرزادی 3-2% است.

-ACOG پیشنهاد می نماید غربالگری CFکاریر برای همه زنان حامله وآنهایی که درنظردارند حامله شوند

-هموگلوبین الکتروفورز برای غربالگری کاریر sickle cell درزنان درمعرض ریسک

-تست های غربالگری برای بیماریهای مادرزادی شامل MSAFP سونوگرافی و اکوکاردیوگرام جنینی.

شیوع اختلالات کروموزومی با بالا رفتن سن مادر افزایش می یابد.بعلت جدانشدن nondisjunction شیوع اختلالات کروموزومی در زایمان های زنده 5% زایمان های مرده 5% و سقط های خودبخودی 50% است.در زایمان های زنده ضایعه اتوزومی تیریزومی 21 است(1 در 800) تریزومی 18 و 13 کمتر شایع است.تریزومی 16 شایعترین عارضه اتوزومی در سقط های سه ماهه اول حاملگی است.تریزومی 18 در مرده زایی شایع است.در سن 35 سالگی زنان باید بطور روتین مشاوره ژنتیکی و تستهای دوران بارداری از نظر اختلالات کروموزومی یا با آمنیوستتر در هفته های 17-15 حاملگی CVS در هفته های 10-12 حاملگی است تست برای هرسنی یا اشخاص با اختلالات کروموزومی.(balanced translocation).افراد با سابقه قبلی تریزومی1% ریسک عود در هر حاملگی بعدی دارند و بنابراین باید تست شوند.

آیا اختلالات کروموزومی جنسی با افزایش سن مادر در ارتباط می باشد ؟همه موارد به استثنای سندرم ترنر (45,x) که ناشی از از دست دادن کروموزوم پدری است.موزاتیزیسم( 45,x/46,xx  یا45,x/46xy) یا اختلالات ساختمانی یکی از کروموزومهای x ( حذف , ایزوکروموزوم ) ریسک عود برای سندرم ترنر ناچیز است .آیا اختلالات کروموزومی جنسی ناهنجاریهای مادرزادی ویا عقب ماندگی رشد فکری ایجاد مینمایند؟ناهنجاری های مادر زادی در نوزادان با اختلالات کروموزومی جنسی شایع نیست.اگر در دوران حاملگی تشخیص داده نشوند تا زمان بلوغ نمی توان نشان داد .sex chromosome aneuploidyموجب عقب ماندگی رشد فکری نمیشود,باوجود این اختلالات یادگیری درمردان درموارد47/xxy و47/xyy مشاهده شده است .

 

اختلالات کروموزومی اتوزومی

اختلال کروموزومی

شیوع در تولد

نشانه های کلینیکی

تریزومی 21

800/1

اختلال قلبی ; تنگی دودنوم ,چهره مشخیص و عقب افتادگی رشد فکری

تریزومی 18

600/1

اختلالات قلبی , امفالوسل, ,IUGR گره کردنمچ دست باروی هم هم افتادن انگشتان عقب,افتادگی شدید رشد فکری 10%> که تا یکسال زنده مینمانند.

تریزومی 13

10000/1

شکاف دهان صورت ,اختلالات چشمی و CNSاختلالات پوست سر,عقب افتادگی رشد فکری شدید 10%> زنده ماندن تا یکسال

 

 

 

اختلالات کروموزومی جنسی

اختلال کروموزومی

شیوع در تولد

نشانه های کلینیکی

45x (سندرم ترنر)

 

2500/1

کوآرکتاسیون آئورت آنومالی کلیوی, پرده دار بودن گردن سینه سپر ادم لنفاوی دستها و پاها, یا قامت کوتاه, گونادهای به صورت نوار, آمنوره اولیه,معمولا نازا

47,xxy(سندرم کلاین فلتر(

 

 

1500/1

بلندتر از حد متوسط قد ژنیکوماستی, غالبا نازا, بمیزان 15-10 نمره کمتردرخواهران وبرادرن,مستعد به اختلالات یادگیری

47XXY

1000/1

بلندتر از حد متوسط قد IQبمیزان 15-10 درجه کمتر در خواهران وبرادران,ADHD, مستعداختلال یادگیری

ADHD:

Attention deficit –hyperactivity disorder

 

 

47XXX

1000/1

اختلالات قاعده گی, تعداد اندکی ناباروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robertsonian translocation  چیست؟

Areciprocal translocation?

ترانسلوکاسیون روبرت سوتین ترکیب بین دو کروموزوم acrocentric  13,14,15,21,22 در ناحیه centromeres که ایجاد یک کروموزوم ترکیبی می نماید.حامل این کروموزوم جدید از نظر ژنتیکی متعادل است ریسک برای نا متعادل بودن فرزندان و سقط خودبخودی .روبرت سوتیان با کروموزوم 21 می تواند به سندرم داون ناشی شود ریسک 15-10% است.اگر مادر حامل translocationو 2-1% اگرپدرحامل باشد.

جابجایی دو جانبه در مواردی است که شکاف و تغییر بین قطعات دو کروموزوم مختلف ظاهر می شود.حامل متعادل تعداددرست کروموزوم ها را دارد (46) اما دوباره قرار گرفتن افزایش ریسک داشتن فرزندان نا متعادل با حذف و دو تایی شدن ماده کروموزومی که به شکل ظاهری غیر طبیعی منجر می شود.

Microdeletion syndrome  چیست ؟ ضایعه بخوبی شناخته شده است با حذف میکروسکوپیک کروموزوم ها  که بیشتر موارد را با تکنیکهای مولکولی شامل (FISH ) fluorescence in situ hybridization تست برای انجام این موارد حذفا پیشنهاد می شود .وقتیکه یک زوج حامل حذف هستند وقتیکه فرزند قبلی حذف دارد .تست برای 22q11.2حذق پیشنهاد میشود وقتیکه اختلال طرف مقابل قلب (تترالوژی فالوت) با سونوگرافی یا اکو کاردیوگرافی دردوران حاملگی مشخص می شود .

Microdeletion syndrome                                                       

 

Clinical Features

Ccromosome

Deletion

Microdeletion

Syndrome

Sever mental retardation,Seizures,ataxia

Gait

15q11-13

Angelman

Cardiac defects,hypocalcemia,

Immunodeficiency,cleftpalete,

Learning difficulties

22q11.2

Digeorge/

velocardiofacial

Lssencephaly,characteristic facies

17p13.3

Miller-diecker

Mental retardation,short,hypotonia,

Obesity,characteristic facies,small feet

15q11-13

Prader-willi

Supravalvular aortic stenosis,

Hypercalcemia,characteristic facies,

Mental retardation

 

Williams 7q11.23

 

 

 

اندیکاسیون های تست کروموزومی در دوران بارداری عبارتنداز :

1-سن مادر بیش از35 سال

2- فرزند قبلی باآنوپلوییدی

3-والدین با balanced translocation یاسایر اختلالات کروموزومی

4-والدین با موزایزیسم برای یک اختلال کروموزومی

5-ناهنجاری جنین

6-1ختلال درغربالگری سرم برای آنوپلوییدی

7-وابستگان با عقب ماندگی رشد فکری یا ناهنجاری

8-مرگ جنین قبلی

9-سقط های مکرر

Fluoresceece in situ hybridization (FISH) چیست ودرچه مواردی اندیکاسیون دارد ؟

FISHیک چیز الحاقی به تجزیه وتحلیل سیتوپنتیک روتین برای موارد میکروسکوپیک حذف کرموزومی که درمواردقراردادی که نشان داده میشوند خیلی کوچک هستند .همچنین درموارد تعیین دقیقtranslocation ونشان دار کردن کروموزوم ها بکار میرود.FISH رابرای نمونه متافازکروموزومی انجام میدهنداز طریق کشت لنفوسیت ها, آمنیوسیت, وویلوزیته جفت ودراینترفاز هسته از خون , بافت,ویلوزیته جفت, ومایع آمنیوتیک . استفاده ازاینترفاز سلول ها مزیت داردزیراکه وقت وبافت زنده برای کشت سلولی نیاز نمیباشد .FISH درمحله اینترفازهسته دردوران بارداری وقتیکه اختلال جنینی نشان داد ه میشود بکار میرودبرای نشان دادن سریع آنوپلوییدی شایع مثل تریزومی 21 .نتایج ممکن است اختیارتولید مثل والدین یا اقدام زایمانی را تحت تاثیر قراردهد.FISH  همچنین درموارد قبل از لانه گزینی کاریرهای balanced translocation یاحذف کروموزومی بکار میرود .FISH فقط اطلاعات درموردکروموزوم های خاص میدهد وکاریوتایپ کامل رافراهم نمیاورد . نکات کیدی درموارد اختلالات کروموزومی :

                               ___________________________

  • 1-شایعترین عارضه کروموزومی اتوزومی تریزومی 21 میباشددرموارد متولدین زنده و تریزومی 18 درمواردمتولدین مرده وتریزومی 16در سقط های سه ماهه اول حاملگی .
  • 2-FISH درموارد نشان دادن حذف های تحت میکروسکوپی ودوتایی شدن کروموزوم ها وچسبندگی یک کروموزوم به کروموزوم نامشابه بکار میرود .

3-Robertsonian translocation به قرارگیری و چسبیدن سانترومربه انتهای یکی ازدو کروموزوم ها وقتیکه چسبنگی دوجانبه یک کروموزوم به کروموزوم دیگر درحال جداشدن بوده وتبادل کامل مواد بین دو کروموزوم صورت میپذیرد

        ضایعات Single-Gene

تعدادبیش از11000زن منفرد توصیف شده است.و بیشتر این ژنها برای کروموزوم های خاصی رسم شده ویافت شده اند.ضایعات اتوزومال 1 در 200 مورد اشخاص مشاهده می شود.این این بیماری معمولا در زاد و ولدهایی متعدد دیده شده و از یک پدرومادرمبتلا به کودک منتقل می شود.ریسک عود 5% است.در هر حاملگی. که شامل بیماریHuntington,وسندرومMarfan و neurofibromatosis  achondroplasia وfamilial polyposis  .

چرا ضایعات autosomal dominant  اغلب در نوزادان با والدین نرمال ظاهر میشود؟

موتاسیون جدید:افزایش سن پدر با autosomal dominant disoroders کدام می باشد مثل achondroplasiaو neurofibromatosis و سندروم Apert. ریسک عود برای (فرزندان بعدی پایین است.

تعبیرمتغییر:شدت بیماری میتواند متغیر باشد ویکی از والدین ممکن است پدیده های شناخته نشده ملایم یا بدون علائم تکنیک داشته باشند.

کاهش نفوذ پذیری:یکی از والدین ممکن است دارای ژن اما بدون علایم کلینیکی باشد .

غیر پدری :نسبت غیر پدری 15% است.

آیا دو نفر که از اجداد واحدی بوجود آمده باشند.میتوانندعارضهautosomal dominant  بدون سابقه خانوادگی داشته باشند؟

بلی شاید بعلت qermlinemosaicism باشد.

موتاسیون ممکن است در مجموعه ای از سلولها در گونادها باشد.بطوریکه والدین تاکنون مبتلانباشند میتوانند موتاسیون رابه نسل های متعدد انتقال دهند.

ضایعات autosomal recessive چیست؟

ضایعات اتوزومال رسسیو در نسلهای مختلف مشاهده می شوند.والدین هر دو ناقل هستند.ریسک خطر بیماری در هر حاملگی 25% است.والدین اغلب از اینکه ناقل هستند بی خبر می باشند تا اینکه یک کودک مبتلا متولد می شود. موارد شامل  sickle cell disease, cysticfibrosis, phenylketonuria, tay-sachs disease, canavan disease   .

چرا ضایعات اتوزومی  recessive در مقابل جمعیت های خاص افزایش ریسک دارند؟

بعضی ضایعات اتوزومال رستیو در جمعیت های خاص شایع اند.مثلا بیماری  sickle cell در میان AFRICAN-MERICANS  و Thalassemed در میان افراد دودمان Asian و mediteranean.

و canavan  و tay-sachs و gaucher وk  niemamm-picدر میان Ashkenazi jews .جریان ژن در جمعیت های مجزا  تولید مثل تشکیل پایه که اکنون بین گروه های نژادی و قومی .همانگونه  که هر گروه به جداشدن ژنها بین آنها ادامه می دهد.موتاسیون در بین کاربرها بطور بی سر و صدا انتقال می یابد.وقتیکه بصورت دوز دو تایی  وانمود میشود .ضایعه  recessive ایجاد میشود.شکل ظاهری نرمال ناقل بدون سوئ ذن موجب پوشیده ماندن ژن موتانت میشود.

ضایعات x-linked چیست؟

ضایعات وابسته به جنس مغلوب  X از مادر به فرزند منتقل می شود .موارد شامل  Duchene muscular dystrophy و هموفیلی است.

بدلیل آنکه زنان دو نسخه کروموزوم X که معمولا غیر مبتلا می باشند.کاریر زن 50% ریسک مرد مبتلا را دارد.ضایعات x-linked غالب از طریق مادران به 50% فرزندان پسر و دختر منتقل میشود.پدران مبتلا ضایعه را به همه دختران ولی هیچ یک از پسران انتقال میدهند.موارد ناقل vitd-resistant rickets و هماتولوژی ارثی است.

آیا ضایعات ژن تنها میتوان قبل از تولد در جنین یافت؟

ژنها برای بسیاری از ضایعات ژنتیک یافت میشوند.بنابراین اگر موتاسیون شناخته میشود و والدین ناقل باشند امکان اینکه تعیین کنیم اگر جنین مبتلا است وجود دارد.تست های تشخیص مولکولی بمیزان گسترده ای برای تعدادی ضایعات ژن تنها شامل hemophilia وmuscular dystrophies CF و sickle cell  و  tay-sachs و  Canavan hontington disease و  Fragile x syndrome در بعضی uموارد نوعی تست تشخیص خاص انجام میشود که به یافته های سونوگرافی متکی میباشد.مثلا CF برای echogenic bowelو  FGFRZ (Fibroblast growth factor reeptor2   ) برای (Apert's syndrome) (cryniosynostosis ) و FGFR3 برای dysplasia  Thanatophoric و achondroplasia . e

Trinucleotide repeat expansion چیست؟ بعضی ژنها یافته (eg.CGGg ) سه ناحیه تکراری دارند.این ناحیه ناپایدار بوده با تولید نسل های متوالی افزایش می یابد.پدیده ای که anticipation نامیده می شود.موارد تکرار نشان دهنده این است که تشخیص مبتلا می باشد.

Trinucleotide repeat expansions

سبب گروهی از ضایعات ژنتیکی شامل Fragile x syndrome  و  myotonic dystrophy  و بیماری هانتیگنتون است.

فراژیل x سندرم چیست؟ و اندیکاسیون تست آن چه می با شد؟

فراژیل x سندرم شایعترین علت فامیلیان عقب ماندگی رشد فکری است.پسران مبتلا گوشهای بزرگ  فک برجسته  بیضه های بزرگ رفتار متمرکز به خود.موارد ملایم تا شدید عقب افتادگی رشد فکری. زنان کمتر مبتلا به موارد شدید میشوند.به سبب غیر متعال بودن x. ژن برای فراژیل x سندرم روی کروموزوم x است و شامل trinucleotide repeat (CGG ) .

شخص نرمال6-50% موارد تکرار دارد.زن غیر مبتلا ناقل premutation 200-50 مورد تکرار دارد.که میتواند به موتاسیون کامل بیش از 200 مورد توسعه یلبد.وقتیکه موتاسیون کامل باشد ژن با methytation غیر فعال میشود و جنین مبتلا است.شدت متغیر بوده  ناشی از غیر فعال بودن اتفاقی  x در زنان درجه methytation و  mosaisism برای اندازه تکرار زنان ناقل  premutation 50% ریسک انتقال ژن برای گسترش دارند.مردان با premutation نرمال هستند.اما همه دختران ناقص  premutation  تعداد تکرار پایدار بوده وقتیکه بوسیله مرد مشتق میشوند.Fragile x testing برای تعیین موارد تکرار و حالت  methylation در دسترس میباشد .

Imprinting  چیست؟

مرحله ای است که فعالیت ژن ترجیحا در کروموزوم مادر یا پدری ظاهر میشود.اما نه در پدر و پیشرفت نرمال فقط موقعی ظاهر میشود که نسخه ها یی از ژن imprinted وجود دارد.ژن imprinted  ژن غیر فعال بوده بنابراین ژن فعال از دست داده میشود.(eg-deleted ) یا موتاسیون دارد سپس جنین مبتلا میشود.فقط یک قسمت زن imprinted نشاندار میشود.اندیکاسیونهای تست فرازیل x تشخیص با نقصان رشد نظری تاخیر رشد تمرکز به خون autism محرض حالات fragile x syndrome مشخص با سابقه الکل Fragile x syndrome تشخیص با سابقه فامیلی نقصان رشد فکری ناشناخته جنین مادری که ناقل می باشد.

وضعیتهایی که imprinting مهم میباشدشامل(AS ) سندرم Angelman و completehydatiform molar pregnancy

اهمیت  imprinty  در سندرم Angelman  عارضه یا عقب ماندگی شدید رشد فکری ataxicgait چهره مشخص و حملات خنده و تشنج .و AS کروموزومی ارثی مادر فعال میباشد .بنابراین شدت کروموزوم مادری 15 یا وقتیکه نسخه ژن مادری موتاسیون دارد تولید پروتیین شناخته نمیشود و کودک مبتلا است.

AS وقتیکه هر دو نسخه  کروموزوم 15 از پدر به ارث برده میشود(بدون نسخه کروموزوم مادر ) که بنام یک والدین دیزومی (UPD ) ciniparental disomy   .udp معمولا از طزیق از دست دادن کروموزوم از یک حاملگی Trisomic یا از یک کروموزوم جنین که مونوزومیک برای کروموزوم میباشد بدست می آید . هر دو کروموزوم میتوانند از لحاظ ژنتیکی غیر مشابه باشند .( هترودیزومی ) یا یکسان (isodisomy  ) بستگی به اینکه رکرای موارد در مرحله اول یا دوم تقسیم میتونیک بهتر نسبت ظاهر میشود.

مول هیداتیوم کامل complete hydatiform moles   این حاملگیها بطور شاپیک دیپلویید هستند.( 46xx or xy ) اما بطور کامل از ریشه پدری میباشند.بدون دریافت کروموزوم مادری.جنین از نظر رشد ناتوان میماند.مول کامل با دوقلوی معمولی اما با افزایش  ریسک عوارض مادری شامل هیپرتیروییدیسم پره اکلامپسی و زایمان زودرس بر عکس مولهای ناکامل (partiu/moles ) عموما (Triploid  ) (69xxx,69xxy ) با سری (set ) کروموزوم اضافی پدری .تریلویید در نتیجه سری (set ) اضافی کروموزوم مادری همراه با نقصان رشد داخلی رحمی ناهنجاریهای مادرزادی و جفت کوچک .

Mitochondrid inheritanice چیست؟

میتوکندری در سیتوپلاسم اوم ( نه در اسپرم) از مادر به فرزندان منتقل میشود.میتوکندری DNA مخصوص به خود دارد .بیماریهای چندی با موتاسیون در DNA میتوکندری وجود دارد شامل Laber herectilang optic neuropathy  و Leigh's disease  myoclonic epilepsy با ragged red fibers  میان این بیماریها متغیر است

 Molecular Diagnostic Testing

تجزیه مستقیم درست ترین و دقیق ترین متد است.

وقتیکه یک ژن یافت و بیماری موجب ایجاد موتاسیون مشخص شد امکانپذیر است که برای بودن یا نبودن موتاسیون در والدین و جنین انجام دهیم.

Polymerase chain Reaition (PCR) برای وسعت دادن ناحیه DNA شامل موتاسیون .

موتاسیون ها ماتیل حذف  افزایش دوبرابر شدن که اندازه تولید PCR را تغییر میدهد ممکن است با روی agarose gol electrophoresis  مانند یک DNA تغییر داده یا در موارد  حذف نبود قطعه این روش تست اغلب برای نشان دادن حذف ها در Duchenne muscular dystrophy .

Allele-specific

Oligonucleotide analysis غالبا برای نشان دادن نقطه موتاسیون ناشی از جانشینی اساسی بکار میرود.تولید PCR در یک فیلتر گذاشته میشود و با پروپ oligonucleotide جفت میشود.برای نشانه نرمال و موتاسیون .وقتیکه موتاسیون یافت شد با پروپ oligonucleotide و نشانه مثبت میدهد.

Linkage analysis وقتیکه محل ژن مشخص شد اما ژن و موتاسیون مشخص نگردیده است .

DNA MARKERS نزدیک یا داخل ژن بکار میرود.برای ردیابی انتقال ژن بیمار یا یک خانواده و میتواند پیشگویی کند که احتمال اینکه جنین ژن بیمار را به ارث می برد.ملاحظات عملی تست تشخیص سکولامی چه میباشد.؟

دقت آزمایش DNA-based بستگی به دقت تشخیص و دانش موتاسیون خاص دارد.وقتیکه یک عضو خانواده شخص مبتلا یا جنین در حال ریسک آزمایش میشود دقت بایستی انجام شود تا موتاسیون داخل خانواده تشخیص داده شود.برای بسیاری از بیماریهای ژنتیکی نسبت نشان دادن به کمتر از 100% است. حتی وقتیکه صدها موتاسیون گزارش شود.بسیاری از موتاسیون ها در یک خانواده مشاهده میشوند.بنابراین عدم نشان دادن موتاسیون همیشه امکان اینکه شخص ناقل است را رد مینماید.بعضی بیماریهای ژنتیکی بوسیله موتاسیونها یی هز دو یا بیشتر ژن مختلف ایجاد میشود( مانند Tuberous Sclerosis ) و بر عکس موتاسیونهای مختلف در داخل یک ژن تنها میتواند موجب بیماریهای مختلف شود.( مانند موتاسیون FGFRB باعث a.edondroplasia و craniosyaostosis میشود.

بعلاوه تست  DNA موجب پذیرش ایست خصوصیات پدر میشود.

عارضه های مربوط به ژن مفرد

1- عارضه های ژن مفرد ممکن است اتوزوم غالب ( یک نسخه مورد نیاز مانند سندرم بارفان) اتوزوم مغلوب (دو نسخه مورد نیاز مانندcysticfibrosis   sicklecell disease یا x-linked hemophilia duchenne muscular dystrophy

2- Fragilix syndrome شایعترین عارضه فامیلیال عقب ماندگی رشد فکری است و ناشی از trinucleotide repeatexpansion میباشد.

Multifactorical inheritance

خصوصیات مولتی فاکتوریال ارثی چیست؟

نشانه های ارثی با افزایش (خصوصیات ارثی بدنی یا فکری) تجمع خانوادگی و عود بدون انتقال طرح mendelian trait ناهنجاری اغلب یک عضو را گرفتار میکند و تمایل به یک جنس دارد. مثالهای شایع شامل NTD و  cleftlip باید بدون شکاف کام و اختلالات قلبی.                                                            ریسک عود برای مشخصه های ارثی   multifactorial  چیست؟

بطور عموم وابستگان درجه یک ( فرزندان یا والدین ) مبتلا میشوند.میزان عود 3-2% است.اگر وابستگان درجه II مبتلا شوند.میزان ریسک 6-4% است . نسل های غیر مبتلا 2-1% است .ریسک شلهای بعدی را دارند.برای تشخیص های ارثی که در یک جنس شایع است.نسل های مبتلا با جنس کمتر مبتلا زیسک عود بالایی را ناقل میباشند.

چرا یک آزمایش دقیق لازم است برای رد سایر ناهنجاریهای کوچک که عارضه های چند فاکتوری مشخص شده است؟

ناهنجاریهایی که معمولا بصورت چند فاکتوری به ارث برده میشوند.میتوانند ترکیهای ازسندرم های ژنتیک  باپیش آگهی هاونسبت های مختلف عود میابند.برای مثال NTD همراه با کلیه های پولی کیستیک و پولی داکتیکی با Meckel syndrome   یک عارضه اتوزومی مغلوب با 25% ریسک عود.