درمان طبی فیبروئید رحم

خلاصه مقاله :

مقایسـه اثر بازدارنده آروماتاز (2/5mg letrozole) با درمــان استاندارد اگونیست GnRh (3/75mg Triptorelin تزریق عضلانی ماهیانه . زنان بین سنین 18-42 سال با یک فیبروم بزرگتر 5cm لتروزول یا تریپتورلین بمدت 12 هفته دریافت نموده اند . در هفته های 2 و 4 و 6 و 8 و 12 از نظر اندازه فیبروم و تغییرات سطوح هورمونی مورد مقایسه قرار گرفته اند . در پایان مدت 3 ماه حجم میوم بمیزان 6/45 % در گروه لتروزول و 2/33 % در گروه تریپتورلین کاهش یافته است . هیچیک از زنان در گروه لتروزول گر گرفتگی نداشته اند در حالیکه همه زنانی که Triptorelin دریافت نموده اند گرگرفتگی به درجات مختلف داشته اند . سطوح هورمونی در مدت 12 هفته در گروه لتروزول بدون تغییر بوده است . در گروه Triptorelin در هفته دوم اثرات تشدید کننده در سطوح بالا در هورمون های استرادیول ، FSH ، LH  بمیزان بالا مشاهده شده است و بطور ثانویه همه سطوح هورمونها ( استرادیول ، FSH ، LH و تستوسترون) کاهش یافته است . محققین به این نتیجه رسیده اند که باز دارنده آروماتاز بطور موفقیت آمیز در درمان فیبروئید علامت دار بدون اختلالات وازوموتور و بدون تغییرات در سطوح هورمون ها مشاهده  شده است ./

 

دکتر منوچهر مجد ، متخصص زنان