سموم محیطی وتلفات حاملگی

سموم محیطی وتلفات حاملگی

تحقیقات جدید نشان میدهد که درزنان با کاربرد تکنولوژی کمک باروری حامله میشوند تلف شدن حاملگی   با افزایش  غلظت مواد  شیمیایی درون ریز تخریب کننده که بنام فتالات شناخته شده اند توام میباشد .به اظهارCamen Messerliane PhDمحقق هدایت کننده فتالات ها در بسیاری از پلایتیک های محتوی مواد غذایی ونوشابه ها مواد ارایشی و اسباب بازی ها وجوددارد ودر ادرار بیش از %95جمعیت در ایالات منحده مشاهده میشود.بیمارانی که ازنظر طبی کمک باروری دریافت میکنند بیشتر به عوارض مواد شیمیایی درون ریز تخریب کننده حساس میباشتد. از سال 2004 تا 2012 دربیمارستان ماساچوست زوج هایی که تحت درمان ناباروری بوده اند این تحقیقات انجام شده است . در256 مورد زنان مورد مطالعه 303 مورد حاملگی مشاهده شده دربین این ها %73با IVFو%27 با روش تلقیح اسپرم داخل رحمی حامله شده اند .در هریک اززنان دو نمونه برداری شد مورد اول قبل از انتقال امبریو ومورد دوم روز اتتقال که در مرکز کنترل وپیشگیری از بیماریها برای 4 متا بولیت 2-ETHYLHEXLY )phthalate) مورد ارزیابی قرار گرفته است .در 303 مورد حاملگی 82قبل از هفته 20و 31 مورد انها ناشی از تلفات بیوشیمیایی بوده است .درزنانیکه سطح  فتالات اانهاقبل از حاملگی بالا بوده است دو تا سه برابر ریسک تلفات بیوشیمیایی حاملگی و%10 تا %60افزایش ریسک تلف شدن حاملگی قبل از هفته 20 داشته اند .ما میتوانیم با کاهش درمعرض قرار دادن از طریق اجتناب از ساخت ظروف پلاستیکی وکاهش مواد ارایشی اقدام کنیم .مکانیسم ایجاد تلف شدن حاملگی مشخص نیست عده ای از نظر تیوری عقیده دارند که سلول تخم مبتلا میشود بنابراین در کیفیت امبریو ویا لانه گزینی تاثیر گزار است .تحقیقات قبلی نشان داده است که در زنان با بالا بودن فتالات تعداد فولیکول ها بطور مشخص کاهش یافته است بنابراین بطور مشخص سلول های تخم اندکی دارند

Dr Messerlianپیشنهاد مینماید که بیماران را مشاوره دقیق باید انجام داد این مواد شیمیایی 6 تا 12 ساعت از بدن حذف میشوند .در عموم مردم توام  بااین حقیقت است که فتالات غدد درون ریز مادری یا جنینی وتهاجم خارج ویلوزیته ای تروفوبلاست تاثیر گزار است.بنابراین پزشکان باید به بیماران کاهش در معرض فتالات قرار گرفتن را توصیه نمایند

منبع :Medscape Medical News 2015 WebMD,LLC                                  :

دکتر منوچهر مچد متخصص زنان وزایمان