غربالگری ژنتیک قبل از لانه گزینی

غربالگری ژنتیک قبل از لانه گزینی

حداقل سه چیزبرای موفقیت در حاملگی باIVFلازم است 1- جنین سالم2-اندومتر دریافت کننده 3- انتقال دقیق در زمان مشخص . IVFدر40 سال اخیر پیشرفت قابل توجهی نمودهاست.انواع مختلف گونادوتروپین ها ساخته شده اند که به اسانی تجویز میشوند ومورداطمینان میباشند.بعلاوه راهکارهای متعددتحریکی در دسترس میباشد که ما بتوانیم برای هرشخص درمانهایی طراحی نماییم وبا هدایت سونوگرافی با کاتترهای نرم جنین را به داخل رحم انتقال دهیم.تست های مختلفی جهت ارزیابی دریافت اندومتربا تعیین بهترین زمان برنامه ریزی انتقال انجام داد.با وجود پیشرفت های فوق نسبت  لانه گزینی وحاملگی باIVFدر سال های اخیر به کندی افزایش یافته است .لانه گزینی باIVFبه نسبت محدودیت هایی داردکه نیز به دخالت امبریو سالم واندو متر دریافت کننده داردواغلب بعلت مسایلی که با امبریو مواجه میشود موفقیت امیز نیست .سلامت ژنتیکی امبریوهم به خصوصیات ارثی مواد ژنتیکی به  خطا ها وترمیم های زمان تقسیم سلولی دارد.امبریو که کروموزوم غیر نرمال دارد احتمال لانه گزینی وجود  ندارد وچنانچه  انجام شود بزودی سقط میشود .متد های مختلفی از نظرتست امبریودر دهه گذشته ارزیابی شده اند.در مرحلهpolar bodiesمیشود کروموزوم راتست نمود اما در مرحله شکاف امبریو(روزسوم رشد)یا امبریو در مرحله بلاستوسیت نیز میتوان ارزیابی نمود.بعلاوه تکنیک های مختلفی(fluoresccnce in situ hybridization)(FISH) وغربالگری جامع کروموزوم با کاربردژنتیکی دررده های مختلف برای ارزیابی کروموزوم ها در دسترس میباشد.درهرصورت مطالعات اولیه کاربرد بیوپسی روز سوم وFIHS انتظار پیشرفت در سرانجام IVFراتایید نمینماید این بررسی به پیشرفت تکنولوژی های جدید به کوتاه نمودن این تست های اولیه میپردازد.اندیکاسیون تست های ژنتیکی قبل از لانه گزینی که مورد پیشنهاد اکثر محققین است شامل سن باروری پیشرفته وعدم موفقیت درلانه گزینی های مکرروسقط های مکرروفاکتور های شدید مربوط به ناباروری مرد میباشد.براساس مدارکی که دردسترس میباشد تکنولوژی بیوپسی روز 5با غربالگری جامع کروموزومی دربیماران جوان بایش اگهی خوب موثر میباشد.سن متوسط دهنده گان35یا کمتر در تمام  3 مورد مطالعه میباشددر انها تعداد بالای سلول تخم وبلاستوسیت ایجاد شده است بطوریکه انان زنان  نابارور انتخابی بوده اند.بیمارمورد ی تیپیک ایده ال نمیباشد دربیمار تیپیک تعدادکمتری سلول تخم وبلاستوسیت ایجاد میشودوممکن است تعدادجامع امبریو نداشته باشدکه از بین انها انتخاب شود امابرای انتقال موردی کافی است.درپایان میتوان چنین نتیجه گیری نمود که دربیماران جوان با ضریب در یافت بالا کاربرد غربالگری ژنتیک قبل از لانه گزینی در مرحله بلاستوسیت موجب بهبودی سرانجام حاملگی شده ومیتواندبرای انتخاب امبریومنحصر به فرد به انتقال کمک نماید.

                                                  دکتر منوچهر مجد متخصص زنانMedscape ob/gyn 2015