خدمات ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی

خدمات ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی

خدمات ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی

خدمات ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی

خدمات ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی

   • پیگیری پرونده های مالیاتی
  • تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی (تکمیل فرم ماده ۱۰۰ )
  • ثبت نام پرونده امور مالیاتی
  • ثبت نام پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی
  • ویرایش و تکمیل اطلاعات ثبت نام در سامانه امور مالیاتی


نظام پزشکی آمل

01144278062

01144278082

09113261124

Amol@irimc.org

۱۴۰۳/۰۳/۰۳